Sadržaj projekta

Projekat se sastoji iz tri dijela odnosno modula:

(I) „Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust”:

Jedan od glavnih ciljeva projekta jeste podsjećanje na zaboravljenu historiju Jevreja Bosne i Hercegovine, sa naglaskom na materijalno i nematerijalno jevrejsko naslijeđe iz pojedinih gradova, koje je djelimično ili potpuno uništeno za vrijeme holokausta, te na taj način izbrisano iz zajedničke historije i sjećanja. Objavljivanje publikacije na tu temu jedna je od aktivnosti ovog projekta.

Aktivnosti ovog modula obuhvataju rad na izradi i objavljivanju knjige na engleskom i bosanskom jeziku; sa osnovnim informacijama o Jevrejima BiH, njihovima životima i sudbinama, te o stradanjima u holokaustu.

Knjiga je bazirana na istraživačkom radu u arhivima i muzejima regije, intervjuima, terenskom istraživanju i fotografskoj dokumentaciji.

Ova knjiga pružit će niz informacija koje su predviđene da služe kao osnova budućim istraživačima.

(II) „Pilot projekat: Holokaust u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine“

Ovaj dio projekta uključuje uvođenje izbornog predmeta koji će se baviti isključivo pitanjem holokausta na akademskom nivou u BiH (Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet) i radionicama na temu holokausta u dvije srednje škole u oba bh. entiteta (Kladanj – F BiH i Vlasenica – RS).

Predavanja na Univezitetu – u okviru izbornog predmeta za studente historije na III i IV godini studija – održat će eminentni univerzitetski profesori i stručnjaci za holokaust iz Austrije, Njemačke i Bosne i Hercegovine, naučni saradnici na projektu, članovi Jevrejske zajednice iz BiH koji su preživjeli holokaust kao i zvanični predstavnici Jevrejske zajednice BiH i dr. Predavanja će biti otvorena kako za akademsku zajednicu, tako i za širu javnost. Također, bit će obezbijeđene i posjete lokacijama koje su direktno vezane za jevrejsku historiju u BiH i holokaust.

U srednjim školama bit će upriličeni časovi historije, kao i radionice na temu lokalne historije Jevreja, te holokausta.

(III) „Holokaust u BiH: Podizanje svijesti i informiranje javnosti o holokaustu“

Projekat ima za cilj da kroz posmatranje prošlosti, sadašnjosti i moguće budućnosti objedini sjećanja na Jevreje BiH kroz modernu prizmu multikulturalizma i evropskih vrijednosti, te ih predstavi lokalnoj i međunarodnoj javnosti, sa namjerom da se obnove sjećanja na žrtve holokausta iz BiH i poduči nas lekcijama koje su potrebne za bolju budućnost.

U okviru modula III uključena je izrada i prezentacija izložbe fotografija, kao i informiranje javnosti o ostalim aktivnostima i rezultatima projekta, uključujući prezentacije knjige i projekta u Beču, Sarajevu, Tuzli i Banja Luci.

Javnosti će ideja projekta i rezultati biti predstavljeni putem printanih i elektronskih medija, kao i putem zvanične webstranice projekta: www.jewsinbosnia.eu.

Sve aktivnosti projekta, među kojima su objavljivanje publikacije na bosanskom i engleskom jeziku u BiH i u Republici Austriji, izložba fotografija u Sarajevu, pilot projekti uvođenja edukacije o holokaustu u vidu izbornog predmeta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i gimnazijama u Vlasenici i Kladnju, te prezentacije publikacije i rezultata projekta u BiH i Republici Austriji, imaju za cilj stvaranje novih formi i dimenzija u procesu aktivnog sjećanja na komšije Jevreje, žrtve holokausta iz Bosne i Hercegovine.