Predavanja o holokaustu

„Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust”[1]

U okviru naučno-istraživačkog projekta „Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust“, finansiranog od strane Europske Unije u programu “Europa za građane” i Ministarstva za obrazovanje, umjetnost i kulturu Republike Austrije, koji za cilj ima oživljavanje jevrejske historije Bosne i Hercegovine te njeno spašavanje od zaborava, a koji traje u periodu od decembra 2013. do aprila 2015. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli biće, po prvi put u Bosni i Hercegovini, organizovan izborni predmet na temu života naših komšija Jevreja u BiH. Materijalno i nematerijalno naslijeđe Jevreja u gradovima Bosne i Hercegovine koje je u holokaustu najvećim dijelom nepovratno uništeno, a nakon toga u najvećoj mjeri izbrisano iz kolektivne historije i pamćenja, biće istraženo i predstavljeno akademskoj publici, kao i široj javnosti.

Izborni predmet u okviru projekta biće organizovan od strane Univerziteta u Tuzli, Filozofskog fakulteta, te od strane nosioca projekta Akademije nauka Republike Austrije. Tokom trajanja izbornog predmeta u toku zimskog semestra 2014./15. akademske godine, odnosno u periodu od 15.09.2014. do 31.12.2014. godine, Tuzla će kao predavače ugostiti veliki broj istaknutih univerzitetskih profesora i drugih gostiju iz Austrije, Njemačke i Bosne i Hercegovine, među kojima su i akademik prof. dr. Enes Karić, prof. dr. Husnija Kamberović, prof. dr. Walter Manoschek (Univerzitet Beč, Fakultet političkih nauka), dr. Falk Pingel (Georg Eckert Institut for International Textbook Research i Erinnern.at), predsjednik Jevrejske zajednice BiH gospodin Jakob Finci, te mnogi drugi. Prva gošća biće upravo voditeljica projekta, dr. Heidemarie Uhl[2], jedna od vodećih stručnjaka za kulturu sjećanja u Europi, predstavnik Akademije nauka Republike Austrije, predavač na Univerzitetu u Beču, te gostujući profesor na Univerzitetu Stanford.

Prvo predavanje biće organizirano u petak, 19. septembra 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli sa početkom u 12:00 h na temu „Sjećanje i holokaust: lokalne, regionalne i transnacionalne aktivnosti sjećanja – europska iskustva“.

Sva predavanja gostujućih predavača biće prethodno najavljena i otvorena za javnost.

 

Osnovne informacije o izbornom predmetu za studente

Izborni predmet za studente: III i IV godine prvog ciklusa studija

Broj sati: 1,5 h; br. ECTS bodova: 2

Termini predavanja:

Prvi termin, petak: 15.9. u 12h (12:00-13:30)

Ostali termini su četvrtkom:

25.9.; 02.10.; 09.10.; 16.10.; 23.10.; 30.10.; 6.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.; 04.12.; 11.12.; 18.12.; 25.12. (ovaj termin može biti pomjeren u dogovoru sa studentima zbog katoličkog Božića)

Svi termini predavanja su u 15:30 h (15:30-17:00) – o mogućoj izmjeni studenti će biti obaviješteni na vrijeme.

Mjesto predavanja: učionica broj 105, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Voditeljica projekta: prof. dr. Heidemarie Uhl, Akademija nauka Republike Austrije i Univerzitet Beč

Supervizor i nosilac izbornog predmeta

dr. sc. Izet Šabotić, vanr. prof., Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet

Koordinatori i predavači:

DI Mag. Anisa Hasanhodžić, Akademija nauka Republike Austrije

prof. hist. Rifet Rustemović, Akademija nauka Republike Austrije

Gosti predavači (po abecednom redu):

 1. Albahari Moris, dipl.-ing., Sarajevo, svjedok holokausta
 2. dr. sci. Dragić Željko, doktor historijskih nauka, Njemačka
 3. Finci Jakob, predsjednik Jevrejske zajednice BiH
 4. dr. sci. Jahić Adnan, vanr. prof. Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
 5. dr. sci. Kamberović Husnija, red. prof. Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu
 6. akademik prof. dr. Karić Enes, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo
 7. dr. Manoschek Walter, Univerzitet u Beču, Fakultet političkih nauka
 8. dr. Pingel Falk, Institut Georg-Eckert za međunarodno izučavanje školskih udžbenika u Njemačkoj i predstavnik austrijske vladine organizacije „Erinnern.at“ za obrazovanje o holokaustu i genocidu
 9. dr. sci. Selimović Sead, vanr. prof., Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
 10. dr. sci. Šabotić Izet, vanr. prof., Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
 11. dr. sci. Eli Tauber, “La Benevolencija”
 12. dr. Uhl Heidemarie, Akademija nauka Republike Austrije i Univerzitet u Beču

Napomena: Predavanja stranih predavača bit će održana na engleskom jeziku s tim da će radni materijali za ta predavanja biti prevedeni na bosanski jezik, te kao takvi, biti dostupni na webstranici projekta.

Sadržaj predmeta:

Prema planu i programu izbornog predmeta „Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust“ za studente Filozofskog fakulteta predviđeno je upoznavanje sa historijom, kulturom, te sudbinama bosanskohercegovačkih Jevreja. Na taj način, materijalno i nematerijalno naslijeđe Jevreja u Bosni i Hercegovini biti će predstavljeno sa raznih aspekata. Predmet će studentima predstaviti historiju i kulturu iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine na način da dodatno upoznaju svoju zemlju kroz kulturu sjećanja na zajednički život komšija svih vjera i nacija. Promatrano, naročito iz ugla gostiju predavača iz BiH, Austrije i Njemačke naročita pažnja će se posvetiti temama poput:

– Važnosti obrazovanja/politike o holokaustu i genocidu bit će naglašena u komparaciji sa različitim pristupima istoj temi u zemljama Evropske unije.

– Iskustva iz raznih zemalja vezana za politiku sjećanja biće predstavljena studentima.

– Značaju i ulozi arhivskih institucija u čuvanju, prezentovanju i istraživanju građe vezane za holokaust i genocid.

Studenti će također učestvovati u pripremi izložbe u okviru projekta.

U sklopu svakog predavanja predviđeno je vrijeme od 30 minuta za diskusiju i pitanja.

Prijava za izborni predmet:

Na prvom predavanju ili na mail adrese: anisa.hasanhodzic@oeaw.ac.at i rifet.rustemovic@oeaw.ac.at

Tabelarni pregled tema i termina predavanja u okviru izbornog predmeta:

Informacije dostupne na webstranici projekta: www.jewsinbosnia.eu

Radni materijali:

I) Obavezna literatura:

 1. Pinto Avram, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987.
 2. Karamehmedović i dr, Spomenica 400 godina od dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu 1566.-1966., Zbornik radova sa naučnog skupa, Sarajevo 1966.
 3. Nezirović i dr., Sefarad 92, Zbornik radova sa naučnog skupa, Sarajevo 1995.

II) Predavanja gostujućih profesora/predavača:

Ova vrsta radnih materijala će se nalaziti na webstranici projekta i bit će omogućeno njeno preuzimanje i download. Predavanja stranih predavača bit će održana na engleskom jeziku s tim da će radni materijali za ta predavanja biti prevedeni na bosanski jezik, te kao takvi biti dostupni online.

III) Dodatna literatura:

Informacije o fakultativnoj literaturi će biti dostupne na webstranici projekta: www.jewsinbosnia.eu

U ocjenu ulazi: Prisutnost na nastavi, aktivnost na predavanjima, učešće u diskusiji, ispit.

Ispit:

Materijali: a) obavezna literatura i b) tematske jedinice obrađene na predavanjima Forma: pismeni ispit

Datum polaganja ispita: januar 2015.godine (termin u dogovoru sa studentima)

Konsultacije za studente:

Mjesto: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, prostorija br. 41/4

Vrijeme: po dogovoru

Predavači:

DI Mag. Anisa HASANHODŽIĆ, Akademija nauka Republike Austrije

prof.hist. Rifet RUSTEMOVIĆ, Akademija nauka Republike Austrije

Kontakt informacije:

anisa.hasanhodzic@oeaw.ac.at

rifet.rustemovic@oeaw.ac.at

 

[1] Ovaj izborni predmet finansiran u okviru EU-projekta “After the traces of our neighbors: Jews in Bosnia and Herzegovina and the Holocaust” od strane EU-programa “Europa za građane” i Ministarstva za obrazovanje, umjetnost i kulturu Republike Austrije.

[2] Više o ličnosti i radu dr. Heidemarie Uhl: http://www.oeaw.ac.at/ikt/en/staff/heidemarie-uhl/

 

Preuzmi u PDF formatu: Osnovne informacije o izbornom predmetu za studente